ПАЧИКО ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0190-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.  Настоящото проектно предложение предвижда материална инвестиция...