Д Е К Л А Р А Ц И Я НА РЪКОВОДСТВОТО

на “ПАЧИКО” ЕООД, гр. Русе

 
Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.
 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

е насочена към постоянно подобряване качеството на предлаганите продукти за професионална хигиена, дезинфектанти, композиционни термопанели и специални лепила и почистватели при стриктно спазване на клиентските изисквания, нормативните регламенти в областта на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, и извършване на действия за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа и предотвратяване на замърсяването
 
В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА стратегическите целите на ръководството са:
 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиентите и на всички останали приложими изисквания, отговарящи на екологичните норми и безопасност на продукта.
 • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за постигане на планираното качество на предлаганите продукти и услуги и опазването на околната среда, както и осигуряването на здраве и безопасност при работа.
 • Привличане и ангажиране на персонала от всички нива в дружеството към изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа, чрез неговото непрекъснато информиране, инструктиране и обучение и повишаване на личната ангажираност.
 • Предприемане на всички превантивни действия за недопускане на специфичните за произвежданите продукти и извършваните услуги, професионални рискове от наранявания и заболявания по време на трудовия процес;
 • Идентифициране, оценяване и управление на аспектите на околната среда при производството и извършваните услуги;
 • Провеждане на надеждно наблюдение и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху качеството, околната среда и безопасността при работа;
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда от извършваните дейности, включително оптимизиране на ресурсното потребление и управление на генерираните отпадъци;
 • Управление на дейностите и ресурсите като процеси, осигуряващо подобряване на финансовите резултати на дружеството.
 • Ефективно и ефикасно управление на взаимосвързаните процеси чрез:
овладяване на фирмените рискове, взимайки под внимание външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за стратегическата ни насоченост и влияят върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа
• рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала,
• осигуряване на непрекъснати подобрения на производствените процеси,
• осигуряване на непрекъснати подобрения на процесите на ИСУ,
• осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата,
• осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на законовите изисквания работна среда и опазване на околната среда.
 • Непрекъснато повишаване резултатността на ИСУ чрез прилагане на действия по подобряване.
 • Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на данни и информация за процесите, продуктите, услугите, ефикасността на процесите и резултатността на ИСУ.
 • Изграждане и поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на продукти и с подизпълнителите, и комуникиране със заинтересованите страни по въпроси, свързани с качеството, околна средата, здравето и безопасността при работа.
За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Д Е К Л А Р И Р А М

личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови, материални човешки ресурси и процеси за поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената Интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа по изискванията на стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и повишаване на резултатността и спрямо качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.
 
 
Дата: 10.07.2017 г. Управител:
/инж. Пламен Петров/