ПАЧИКО ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0190-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

Настоящото проектно предложение предвижда материална инвестиция в активи, които ще разширят производствения капацитет на предприятието и ще подобрят производствените процеси. Ще се преодолеят проблемите в производството, ще се осигури спестяване на основни ресурси, ще се елиминира ръчен труд и ще се подобри качеството на крайните изделия. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, като включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на процеса. Ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността.

Основната цел на проекта е да подобри производствения капацитет и да повиши експортния потенциал на ПАЧИКО ООД като насърчи инвестициите във високопроизводително оборудване, насочено към модернизиране и разширяване на дейността на съществуващия стопански обект на кандидата, в съответствие със съвременните пазарни изисквания.

Реализирането на проекта ще съдейства за постигането на следните специфични цели:

– Подобряване на производствените процеси в производството на термо панели, в следствие на внедрени ново, модерно, автоматизирано технологично оборудване;

– Нарастване на общата производителност на компанията с над 15% за период от 2 години, след изпълнение на проекта, спрямо 2017 г.;

– Ръст на финансовите резултати, като резултат от повишен капацитет за производство на термо панели с дървена вложка – продукт с висока добавена стойност;

– Намаляване на производствените разходи, чрез спестяване на суровини и елиминиране на брака;

– Поддържане и постепенно увеличаване на пазарния дял на национално ниво и създаване на възможност за подобряване на експортния потенциал на европейския пазар;

– Оптимизиране на времето за производство на единица продукт;

– Създаване на капацитет за удовлетворяване на пазарните обеми на търсене;

– Свеждане до минимум на продукцията брак и подобряване на качеството на крайните продукти

Обща стойност на проекта: 290 000,00 лв., от които 172 550,00 лв. европейско и 30 450,00 лв. национално съфинансиране.