Фирмена мисия и политика

Основен фокус на нашата политика е разбирането ни за  социална отговорност, чиито цели са ориентирани в няколко приоритетни направления – здравословни и безопасни условия на труд, екология, човешки капитал и комуникации и партньорство.

 

НАШАТА ПОЛИТИКА е да изградим отношение на взаимно уважение и доверие с нашия персонал, основаващ се на приноса на всеки към дружеството, на честността, откритостта и компетентността, да споделяме успехите с всички, които са го направили възможни. Постигаме я като комбинираме високата квалификация на специалистите, работещи при нас., Уважаваме нашите служители, тъй като те са най-ценният ни капитал. Стимулираме тяхното развитие и заедно вървим напред.

Ние, фирма „Пачико” ЕООД, зачитаме факта, че опазването на околната среда е един от най-важните въпроси в управлението, на което и да е предприятие. Опазването на околната среда и здравето на хората, са сред приоритетите, на нашата фирма. С годините постоянно сме подобрявали условията на труд,  стремейки се към оптимизация на целият производствен процес.

  • Ние вземаме предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда с опасни вещества.
  • Спазваме всички европейски норми и правила, както и вътрешните разпоредби, приети от дружеството, включително вътрешно-фирмените правила за опазване на околната среда.
  • Повишаваме нивото на ангажираност на нашите работници и служители в нашата Политика за опазване на околната среда и подобряваме техните знания в сферата на опазването на околната среда.

Ние Пачико ЕООД работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им  предлагаме продукти с доказано качество и репутация, което е обезпечено с професионализъм,
Нашата  визия е клиентите ни да имат възможността да правят информиран избор и да получават от нас най-добрия продукт на оптимална цена, при осигуряване адекватно пазарно присъствие. За да отговаряме на постоянно повишаващите се нужди и изисквания на Клиента, ние откриваме пазарни тенденции и разработваме уникални в категорията си предложения  в стремежа си да му доставим повече, отколкото очаква.